ПОЛИТИКА ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ СЪГЛАСНО ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ (GDPR)

ЕЛСИТЕК ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203564015, със седалище и адрес а управление: гр. София, Студентски град, П. К. 1700, ул. „Акад. Йордан Трифонов“ 11, web: elsitek.bg, обработва Вашите данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните.

Настоящата политика има за цел да очертае подхода към законосъобразното обработване на Вашите лични данни и тяхната защите в рамките на осъществяваната от ЕЛСИТЕК ООД дейност.

Ние, ЕЛСИТЕК ООД, поставяме защитата на лични данни на потребителите като основен приоритет. 

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ е съобразена с Регламент (ЕС) 2016/679 в в сила от 25.05.2018 г. и описва какви данни събираме и обрабоваме, с каква цел и какви действия и мерки предприемаме за тяхната защита, както и какви са правата на клиентите по отношение на съхраняваната за тях информация. 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

„Лични данни“  - това е всяка една информация свързана с физическото лице, която го идентифицира;

„Субект на лични данни“– физическо лице, което меже да бъде идентифицирано с обработваните личнии данни;

„Обработване на лични данни“ – включва всяка операция или съвкупност от действия като събиране, анализ и унищожаване на Лични данни, чрез автоматични или други средства, по които данните стават стават достъпни;

„Администратор на лични данни“ – фирма ЕЛСИТЕК ООД, чрез физическия си търговски обект и чрез уебмагазина си www.elsitek.bg;

„Съгласие на субекта на данните“ – означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

ПРИНЦИПИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Ние, от Елситек ООД, сме запознати и стриктно спазваме принципите, свързани със законосъобразно обработване на личните данни:

Личните данни се обработват законосъобрано, добросъвестно и прозрачно;

Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;

Личните данни са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;

Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид;

Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено и незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и органицационни мерки.

ЦЕЛИ на обработване на личните данни

ЕЛСИТЕК ООД събира, съхранява и обработва лични дании с основна цел изпъление на договор за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока, но и също за да отговаря на изпратени запитвания относно продукти, цени и наличности, да уведомява потребителите за текущи промоции и маркетингови кампании, а и да търсим мнение и препоръки за подобряване на качеството на предлаганите от нас продукти и услуги.

Чрез уебмагазина www.elsitek.bg, ние събираме и обработваме следните лични данни:

1) за физически лица - име и фамилия, ЕГН, адрес на електронна поща, телефонен номер и адрес за връзка.

2) за юридически лица (търговски и нетърговски дружества и фирми, организации с идеална цел и др.): име, адрес на седалище на фирмата, телефонен номер за контакт, адрес на електронна поща, адресна регистрация, ЕИК, БУЛСТАТ, идентификационен номер по ЗДДС.  

ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ

ЕЛСИТЕК ООД изисква ЕГН от потребителите на сайта си с цел потвърждаване на тяхното пълнолетие, респективно тяхното законово право да влизат в договорно отношение с дружеството при закупуване на продукти от фирмения уебмагазин.

ЕЛСИТЕК ООД събира данни за идентификация на клиентите си – трите имена, ЕГН, личен номер на чужденец при подаване на поръчка за закупуване на стока във физическия търговски обект на фирмата.

ЕЛСИТЕК ООД изисква електронна поща, адрес за контакт, телефонен номер, които са използваните канали за комуникация при закупуване на продукти от фирмения уебмагазин.

ЕЛСИТЕК ООД не обработва лични данни на лица под 18 год. без изричното съгласие на техните родители или законни настойници.

ЕЛСИТЕК ООД стриктно спазва „Закона за защита на личните данни“. Посредством комбинация от технически и административни средства ние защитаваме вашите данни от злоупотреба, загуба и неразрешен достъп. Ние не предоставяме събраните и съхранявани лични данни на трети лица без изришното Ви съгласие. При съгласие вашите лични данни могат да бъдат обработвани и съхранявани от ЕЛСИТЕК ООД или от трети упълномощени лица вклщчващи, но и не само: куриерски фирми и банкови институции.  

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЕЛСИТЕК ООД съхранява лични данни в съответствие със закона и не ги съхранява по-дълго отколкото е небходимо. Вашите лични данни ще бъдат незабавно унищожени след като целите, във връзка с които са били събрани и обработени, бъдат постигнат. В случай, че решим да съхраним обработени лични данни за статистически или други цели, това ще бъде направено под формата на анонимни данни, които не могат да Ви идентифицират.

Като субект на лични данни клиентите имат следните права:

1. Право на достъп до предоставените лични данни;

2. Право на информация във връзка с обработването на личните данни: Цел, основание и срок;

3. Право на корекция на лични данни – клиентите могат да поискат коригиране, заличаване или блокиране на личните данни;

4. Право на възражение срещу обработване на личните данни, ако са налице законни основания за това;

5. Право на отказ за обработка на личните данни за целите на електронен маркетинг;

6. Право на жалба  - ако клиентът счете, че неговите права за защита на личните данни са нарушени, моля свържете се с нас. Също така можете да подадете жалба до Комисията за защита на лични данни.

Всяко едно от Вашите права може да бъде упражнено като изпратите имеил на адрес office@elsitek.bg или се свържете с нас на телефони 0888 527811; 0887 829493 или по пощата на адрес: гр. София, ул. „Акад. Уордан Трифонов“ №11, вх. А, ет. 4, ап. 14.

Възможни са периодични промени в настоящата политика. Такива ще бъдат своевременно пуликувани на страницата ни – www.elsitek.bg

Последната актуализащия на Политиката за защита на личните данни е от 08.01.2019 г.